Statut

I. Postanowienia ogólne

§1. Tworzy się stowarzyszenie o nazwie Projekt Śląsk zwane dalej Stowarzyszeniem.

§2. Terenem działania jest terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

§3. Siedzibą stowarzyszenia jest miasto Katowice.

§4. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony.

§5. Działalność Stowarzyszenia oparta jest na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw Stowarzyszenie może także zatrudniać pracowników.

II. Cele stowarzyszenia i sposoby ich realizacji

§6. Celem stowarzyszenia jest:

a) integracja środowisk zainteresowanych działalnością społeczno-polityczną

b) aktywizacja młodzieży szkolnej i studenckiej i jej udział w działalności społecznej, politycznej, medialnej, charytatywnej i kulturalnej;

c) szerzenie wiedzy o Śląsku, Polsce i Unii Europejskiej oraz o aktualnych problemach politycznych, społecznych Górnego Śląska, Polski i Unii Europejskiej;

d) współpraca z władzami samorządowymi na rzecz lokalnych społeczności;

e) tworzenie i wymiana idei i poglądów oraz wspieranie inicjatyw zmierzających do podniesienia jakości życia społecznego;

f) współdziałanie z innymi organizacjami i instytucjami;

§7. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez służącą realizacji celów statutowych Stowarzyszenia nieodpłatną i odpłatną działalność pożytku publicznego o charakterze:

a)informacyjnym;

b)naukowym, edukacyjnym, oświatowym i wychowawczym;

c)działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;

d)krzewienia kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; 

e)propagowania ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego; 

f)pomocy Polonii i Polakom za granicą;

g)podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości, oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;

h)promocji Rzeczpospolitej Polskiej za granicą;

i)działalności charytatywnej;   

 

§7a. Odpłatna działalność pożytku publicznego stowarzyszenia podlega rachunkowemu wyodrębnieniu w stopniu umożliwiającym określenie jej przychodów, kosztów i wyników. Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej w rozumieniu art.9 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.   

III. Członkowie, ich prawa i obowiązki

§8. Członkiem stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, która:

a) ukończyła 18 rok życia;

b) akceptuje cele i kierunki działania Stowarzyszenia;

c) złożyła pisemną deklarację akceptacji zaproszenia do wstąpienia do Stowarzyszenia wystosowaną do niej przez Zarząd Stowarzyszenia.

§9. Członek ma prawo:

a) uczestniczyć w walnych zebraniach członków Stowarzyszenia;

b) wybierać i odwoływać członków władz Stowarzyszenia oraz być wybieranym do tych władz;

c) podejmować inicjatywy i zgłaszać wnioski na zebraniach Stowarzyszenia;

d) uczestniczyć we wszelkich przedsięwzięciach, akcjach i działaniach Stowarzyszenia

e) korzystać z obiektów i urządzeń będących w dyspozycji Stowarzyszenia;

§ 10. Członek jest zobowiązany:

a) przestrzegać statutu i uchwał władz Stowarzyszenia oraz płacić regularnie składki członkowskie;

b) brać czynny udział w pracach stowarzyszenia;

c) dbać o dobre imię stowarzyszenia;

§11. Członkostwo Stowarzyszenia ustaje na skutek:

a) wystąpienia ze stowarzyszenia poprzez złożenie pisemnej rezygnacji na ręce Zarządu;

b)skreślenia z listy członków Stowarzyszenia przez Zarząd z powodu bierności członka Stowarzyszenia i nie brania przez niego udziału w działaniach prowadzonych przez Stowarzyszenie, nierespektowania postanowień statutu lub działań na szkodę Stowarzyszenia. Zainteresowanemu służy odwołanie od uchwały Zarządu o wykluczeniu do walnego zebrania członków Stowarzyszenia złożone w terminie 14 dni od daty powiadomienia do o skreśleniu go z listy członków. Do czasu rozpatrzenia odwołania uprawnienia członka ulegają zawieszeniu.  

c) zgonu;

d) pozbawienia praw publicznych prawomocnym wyrokiem sądu.

§12. Na wniosek Zarządu przedstawiony po uzyskaniu uprzedniej zgody kandydata, Uchwałą Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia osobie nie będącej członkiem stowarzyszenia może zostać nadany tytuł „Honorowego Przewodniczącego Stowarzyszenia” lub „Honorowego Członka Stowarzyszenia”. Tytuł Honorowego Przewodniczącego może być nadany tylko jednej osobie. Honorowy Przewodniczący oraz Honorowi Członkowie korzystają z wszystkich praw członka z wyjątkiem prawa głosu oraz biernego prawa wybieralności do jego organów. Nie ciążą na nich żadne obowiązki związane z członkostwem w stowarzyszeniu, z wyjątkiem dobrowolnie przyjętych. Honorowy Członek lub Honorowy Przewodniczący może w każdym czasie zrzec się nadanej mu godności w drodze pisemnego zawiadomienia złożonego Zarządowi.

IV. Władze Stowarzyszenia

§13. Władzami stowarzyszenia są:

a) Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia;

b) Zarząd Stowarzyszenia;

c) Komisja Rewizyjna;

§14. Kadencja władz trwa 4 lata.

V. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia

§15. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, w którym udział biorą wszyscy członkowie stowarzyszenia.

§16. Walne Zebranie Członków zwoływane jest przez Zarząd z własnej inicjatywy bądź na wniosek Komisji Rewizyjnej lub co najmniej 5 członków stowarzyszenia.

§17. Zarząd zobowiązany jest zwoływać Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia nie rzadziej

niż raz w roku.

§18. Termin, miejsce i proponowany porządek obrad Zarząd podaje do wiadomości telefonicznie, sms-em lub pocztą elektroniczną do wszystkich członków na co najmniej 3 dni przed terminem zebrania.

§19. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia należy:

a) uchwalanie zmian w statucie;

b) określanie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia;

c) ustalenie wysokości składek członkowskich i innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia;

d) wybór i odwoływanie prezesa, wiceprezesa, skarbnika, sekretarza i członków zarządu Stowarzyszenia;

e) wybór i odwoływanie Komisji Rewizyjnej;

f) nadawanie godności Honorowego Przewodniczącego Stowarzyszenia i Honorowego Członka Stowarzyszenia;

g) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej;

h) rozpatrywanie odwołań członków Stowarzyszenia od uchwał Zarządu;

i) rozwiązania Stowarzyszenia;

j) wszelkie inne sprawy pozostające w zakresie działania Stowarzyszenia, niezastrzeżone

dla innych władz Stowarzyszenia.

§20. Uchwały Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej jednej trzeciej członków Stowarzyszenia.

§21. Uchwały zapadają w głosowaniu jawnym. Na żądanie co najmniej 3 członków przeprowadza się głosowanie tajne.

§22. Każdy członek Stowarzyszenia może wnieść o umieszczenie określonej sprawy w porządku obrad. O rozszerzeniu porządku obrad o wnioskowaną sprawę rozstrzyga Walne Zgromadzenie

w drodze głosowania, chyba że nikt z obecnych nie sprzeciwił się takiemu rozszerzeniu.

VI. Zarząd Stowarzyszenia

§23. Zarząd jest organem wykonawczym Stowarzyszenia.

§24. Zarząd składa się z prezesa stowarzyszenia oraz od 3 do 6 członków, w tym wiceprezesa, skarbnika i sekretarza.

§25. Prezesa, wiceprezesa, skarbnika, sekretarza oraz pozostałych członków zarządu powołuje i odwołuje Walne Zebranie Członków.

§26. Zarząd obraduje na posiedzeniach, które odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na 3 miesiące. Posiedzenia zwołuje prezes lub upoważniony przez niego członek zarządu.

§27. Do zadań Zarządu Stowarzyszenia należy:

a) realizacja celów Stowarzyszenia;

b) organizowanie bieżącej działalności Stowarzyszenia;

c) wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia;

d) sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia;

e) zwoływanie Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia;

f) podejmowanie uchwał w sprawie skierowania zaproszenia do przystąpienia

do stowarzyszenia nowego członka;

§28. Do dokonywania czynności prawnych w tym zaciągania zobowiązań majątkowych w imieniu stowarzyszenia wymagane jest współdziałanie łączne Prezesa lub Wiceprezesa oraz Sekretarza lub Skarbnika. W przypadku, gdy wartość zobowiązania przekracza 50% łącznej wartości rocznych składek członków Stowarzyszenia, niezbędne jest uprzednie podjęcie przez Zarząd uchwały wyrażającej zgodę na zaciągnięcie zobowiązania.

§29. Zarząd może upoważnić inne osoby do dokonywania czynności prawnych w imieniu Stowarzyszenia, w tym zaciągania zobowiązań i podpisywania dokumentów w granicach udzielonego im pełnomocnictwa.

§30. Pracami Zarządu kieruje prezes, a w razie jego nieobecności wiceprezes.

§31. Zarząd Stowarzyszenia podejmuje decyzje w formie uchwał, które zapadają zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy składu zarządu. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos prezesa. W razie potrzeby zarząd może podejmować uchwały

bez przeprowadzenia posiedzenia poprzez rozesłanie projektu uchwały wszystkim członkom zarządu i głosowanie pisemne, w tym przeprowadzone przy pomocy poczty elektronicznej.

VII. Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia

§32. Komisja Rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej Stowarzyszenia.

§33. Komisja Rewizyjna składa się z 3 osób, w tym jednego przewodniczącego wybieranego spośród swojego grona.

¬§34. Do uprawnień i obowiązków Komisji Rewizyjnej należy:

a) nadzorowanie i kontrolowanie działalności finansowej Zarządu Stowarzyszenia, kontrolowanie zgodności jego działalności ze statutem i uchwałami Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia;

b) prawo wglądu w każdym czasie do wszelkich dokumentów i sprawozdań,

a także uzyskiwania wszelkich informacji i wyjaśnień dotyczących działalności stowarzyszenia i czynności podejmowanych przez Zarząd;

c) przedstawianie wniosków z kontroli Walnemu Zebraniu Członków Stowarzyszenia;

d) prawo wystąpienia z wnioskiem o zwołanie Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia oraz posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia;

§35. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów.

§36. W razie gdy skład Zarządu Stowarzyszenia lub Komisji Rewizyjnej ulegnie zmniejszeniu w trakcie trwania kadencji uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie właściwego organu, który uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu.

VIII. Majątek Stowarzyszenia

§37. Stowarzyszenie pozyskuje środki na działalność z:

a) składek członkowskich;

b) darowizn, zapisów i dotacji;

c) ofiarności publicznej;

d) dochodów z majątku stowarzyszenia.

§38. Wysokość składek członkowskich określa uchwała Walnego Zebrania Członków. Każdy z członków może dobrowolnie zadeklarować opłacanie składek w wyższej wysokości niż przewidziane zostało to uchwałą Walnego Zebrania Członków. Deklaracja taka wiąże członka do chwili jej wycofania, co może nastąpić w każdym czasie. 

IX. Rozwiązanie stowarzyszenia

§39. Rozwiązanie stowarzyszenia następuje w drodze uchwały Walnego Zebrania Członków podjętej bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy członków Stowarzyszenia.

§40. Uchwała o rozwiązaniu stowarzyszenia może być podjęta jedynie na specjalnie zwołanym w tym celu Walnym Zebraniu Członków. W razie niemożności podjęcia umieszczonej przez Zarząd w porządku obrad uchwały o rozwiązaniu stowarzyszenia z powodu braku niezbędnej ilości członków stowarzyszenia obecnych na Walnym Zebraniu, Zarząd zwołuje w tym celu powtórnie Walne Zebranie na którym uchwała o rozwiązaniu stowarzyszenia może być podjęta bez względu na ilość biorących w nim udział członków stowarzyszenia.

§41. W uchwale Walnego Zebrania Członków o rozwiązaniu stowarzyszenia powołuje się komisję likwidacyjną oraz wyznacza cel, na który będzie przekazany majątek stowarzyszenia.

Stowarzyszenie Projekt Śląsk - wszelkie prawa zastrzeżone © 2010
Realizacja: Kuchnia Multimedialna